Общи условия

Всички изображения, картинки, текстове, документи, бази данни, компютърни програми и друга информация, публикувани на този уебсайт (уебсайта), са собственост на „Медия БГ Груп “ ЕООД и/или неговите партньори и са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права.

Разрешава се заглавие и/или параграф от текст от уебсайта да бъдат използвани в обема и вида, предоставени на съответния раздел на уебсайта, при условие, че това не причинява вреди за „“Медия БГ Груп “ ЕООД и/или неговите партньори и техните услуги, при ясно текстово обозначаване на името на „Медия БГ Груп “ ЕООД и посочване на линк към уебсайта на „Медия БГ Груп “ ЕООД и/или неговите партньори, на който е публикуван целия материал и от който текстовете са копирани.

Начинът на отваряне на линка не следва да въвежда потребителя в заблуждение по отношение на „Медия БГ Груп ЕООД и/или неговите партньори и техните услуги, да не го ограничава във фреймове или да го обвързва по друг начин с чужд на „Медия БГ Груп “ ЕООДи/или неговите партньори интерфейс. Информацията не може да бъде пряко или непряко изменяна, разпространявана и/или възпроизвеждана като производни продукти“Медия БГ Груп “ ЕООД и/или неговите партньори си запазват правото да преустановят подаването на информация по всяко време, без да дължат предварително уведомление.

Всяко възпроизвеждане, разпространение, промяна, публичен показ и др. на част или цялото съдържание на уебсайта, извън горната хипотеза, е забранено и се преследва по предвидения от закона ред, освен ако е налице изрично писменно съгласие на „Медия БГ Груп “ ЕООДи/или неговите партньори за съответния вид използване.

„Медия БГ Груп “ ЕООД поддържа актуална информацията на уебсайта, което не изключва възможността понякога да възникват обективни пропуски. „Медия БГ Груп „ЕООД не носи никаква отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа Ви или използването на този сайт. Цялата информация на уебсайта се представя в съответствие с действащото законодателство, без гаранция за нейната пригодност за дадена цел, ненакърнимост и безопасност от компютърни вируси или други заплахи.

„Медия БГ Груп “ ЕООД не носи отговорност за обема, точността и пълнотата на информацията. Предоставената от Вас лична информация (ако се изисква такава) няма да се предоставя на трети лица, освен ако не бъде изискана от държавни или упълномощени органи/лица. Услугата, която Ви предоставяме е безплатна. „“Медия БГ Груп „ЕООД има право да поставя на страниците на уебсайта реклами. В някои случаи, ако Вие натиснете някои от рекламните банери, може да се активизира cookie от рекламодателя. „Медия БГ Груп “ не контролира тези cookies.

„Медия БГ Груп “ ЕООД може да изпраща cookies и проследяващи файлове.

„Медия БГ Груп “ ЕООД не носи отговорност за вреди, причинени от вируси върху софтуера, хардуера, телекомуникационните съоръжения; за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги.

Връзките с други сайтове се предоставят за улеснение на потребителите. „Медия БГ Груп “ ЕООД не носи отговорност и не влияе върху съдържанието или поддържането на тези страници и не отговаря за вреди, произтичащи от тяхното съдържание и/или поддръжка.

Тези условия могат да се променят по всяко време от собствениците на уебсайта, като всички изменения и допълнения влизат в сила с публикуването им в уебсайта.

Приложимо право е българското. Възникналите спорове се решават по пътя на преговорите и взаимните отстъпки, а когато това се окаже невъзможно, спорът се отнася за решаване пред Арбитражния съд на Българската търговско – промишлена палата, съобразно неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения. Всеки потребител на уебсайта е длъжен да спазва общите условия за използване на услугите, предоставяни „Медия БГ Груп “ ЕООД
С достъпа си до този уебсайт и информацията в него, Вие приемате, че сте се запознали и сте приели условията.

Този сайт използва "бисквитки", за да подобри предлаганите услуги. Приемам Виж още

Политика за "бисквитки"